Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu www.vytapecitechnika.cz a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb (vytápěcí techniky vč. vypracování realizačního návrhu, montáže, záručního a pozáručního servisu aj.).

Kupujícímu se doporučuje seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

 

Provozovatelem internetového obchodu je VT HRANICE s.r.o. se sídlem Teplická 258, 753 01 Hranice, IČO: 28651103, DIČ: CZ28651103, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45268 (dále jen „provozovatel internetového obchodu“,“prodávající“).

 

Pojmy:

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní či smlouva o dílo, při které smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (kupující) a na druhé straně prodávající.

Prodávajícím se rozumí VT HRANICE s.r.o. IČ: 28651103, se sídlem: Hranice, Teplická 258, PSČ 753 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45268. Společnost VT HRANICE s.r.o. při plnění či uzavírání smlouvy jedná v rámci své či jiné obchodní podnikatelské činnosti.

Spotřebitel (kupující) internetového obchodu www.vytapecitechnika.cz je nutno rozlišit na kupujícího, který je spotřebitel, a na kupujícího, který spotřebitelem není.

Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tyto smluvní vztahy se řídí novým Občanským zákoníkem.

Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Smluvní vztahy s tímto podnikatelským subjektem se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají a novým Občanským zákoníkem.

 

OBJEDNÁVKA

Pokud nevíte jak si vybrané zboží objednat, pomůže Vám v tom postup uvedený v návodu Jak nakupovat. Tento návod je viditelně umístěn v horním menu elektronického obchodu.

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

 

Podáním objednávky potvrzujete, že jste se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasíte. Také souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

 

Pokud Vám nebudeme schopni z jakéhokoliv důvodu dodat objednávku kompletní, nebo nedodat vůbec, budeme Vás ihned kontaktovat na Vámi uvedeném kontaktním telefonním čísle, aby se mohlo dohodnout náhradní řešení.

 

Při objednání zboží souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku (internet,telefony). Vzniklé náklady při uzavřením kupní smlouvy s použitím těchto komunikačních prostředků (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory aj.) si hradíte sami.

 

CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny zboží, uváděné na našem eshopu jsou platné a poskytujeme garanci na platnost těchto cen při provedení Vaší objednávky. Tzn., že pokud se změní ceny Vámi objednaného zboží po provedení Vaší objednávky, tak Vám zboží dodáme za původní cenu, která platila v okamžiku Vaší objednávky.
Veškeré ceny za zboží a služby, uváděné na našem eshopu jsou uvedené včetně DPH - tedy jsou to konečné ceny, které za objednané zboží skutečně zaplatíte.

Cena nezahrnuje náklady na doručení objednaného zboží do místa určení, které je poskytováno jako doplňková služba (viz. ceník dopravy).

Při platbě na dobírku Vám je při ceně zboží účtován i příplatek za doběrečné podle aktuálního ceníku přepravy, který je uveden v dodacích podmínkách. Celkovou platbu vč. dobírky uhradíte v plné výši přepravci při převzetí zásilky.

V případě platby převodem na účet zákazník zrealizuje platbu bezodkladně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 7 kalendářních dní. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po uhrazení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně případného příplatku za přepravu na účet provozovatele internetového obchodu. Pokud nebude platba provozovateli internetového obchodu připsána na účet do 7 kalendářních dní od potvrzení objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.

Podmínkou osobního odběru je platba v hotovosti nebo potvrzení o přijetí platby na účet prodávajícího (číslo účtu: 2107687139/2700 UniCredit Bank)

V případě, že smluvním stranám vznikne nárok na vzájemné navrácení poskytnutých plnění nebo poskytnutých plnění snížených o storno poplatek, vyrovnají tyto závazky do 30 dní od vzniku práva na vrácení plnění, tj. od platného odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno své objednávky (e-mail s krátkým popisem a číslem stornované objednávky) zašlete prosím na adresu: obchod@vytapecitechnika.cz, nebo telefonicky sdělte na čísle: 777 214 508. 

 

V případě, že stornujete již potvrzenou objednávku, jste nám povinen uhradit všechny prokazatelné účelně vynaložené náklady, které nám vznikly v souvislosti s realizací dané objednávky, zejména v případě, když stornujete objednávku po jejím odeslání a  vznikly tak náklady na dopravu zboží.

Pokud jste již zaplatil za zrušenou objednávku zboží část nebo celou kupní cenu, bude Vám tato částka vrácena do 30 dní od zrušení objednávky bezhotovostním převodem na Vámi určený účet.

Vyhrazujeme si právo na STORNO Vaší objednávky z naší strany v případě, že cena na našem eshopu se liší od doporučené prodejní ceny o více než 60% !!!

 

KUPNÍ SMLOUVA, ODSTOUPENÍ

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah nákupního košíku.

Veškeré zboží zakoupené přes náš eshop je možné vrátit a odstoupit tak od smlouvy do 14 dní ode dne doručení zboží bez udání důvodu (pouze fyzické osoby). Doporučujeme Vám vyplnit návratový/reklamační list, který je nám nutné doručit písemně, elektronickou poštou na obchod@vytapecitechnika.cz nebo osobně v pracovní době v sídle společnosti. Telefonicky nebo  zasláním SMS zprávy uplatnit právo na odstoupení od smlouvy není možné.

Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

Naše společnost se zavazuje ve lhůtě do 30 dní vrátit kupujícímu peníze při "odstoupení od smlouvy" a to bezhotovostním převodem na jeho účet (uvedený např. v návratovém listu).

Vrácené zboží musí být kompletní a nepoškozené. Nemůže nést známky používání. Zboží musí být vráceno včetně veškerého příslušenství, které s ním bylo dodáno (originální daňový doklad, záruční list, návod k obsluze, příp.dárky obdržené se zbožím atd.). Doporučujeme zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Pokud se se zákazníkem nedohodneme jinak, zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případě zboží zhotoveného dle jeho speciálních požadavků např. v případě zboží spojeného s jeho montáží.

 

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

DOPRAVNÉ V ČR

Sazby za dopravné (s DPH) včetně termínů expedic Vámi objednaného zboží naleznete v záložce dodací podmínky. Dodací lhůta je pro všechny naše přepravce do 24 hodin od převzetí zásilky k přepravě. 

 

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je poskytována ve lhůtě minimálně 24 měsíců, při dodržení návodu k obsluze vydaného výrobcem/dovozcem daného produktu a pokud není stanoveno jinak (v návodu k obsluze), pak počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím.

Záruku na zboží poskytujeme v souladu se záručními podmínkami výrobce daného spotřebiče. Pokud výrobce poskytuje záruku jinou, poskytneme stejnou záruku (včetně záručních podmínek) jako výrobce i my Vám.
Zboží je třeba reklamovat ihned po zjištění závady nebo snížené kvality a to bez zbytečných odkladů.

 

SERVIS

Servis zajišťujeme smluvními partnery výrobců po celé ČR.

 

REKLAMACE

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací jako v kterékoliv běžné „kamenné“ prodejně v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

Veškeré zboží můžete reklamovat i osobně v sídle společnosti v Hranicích, Teplická 258.

Řešení reklamací najdete v reklamačním řádu společnosti.

Po převzetí zboží jste povinen ho bezprostředně prohlédnout a následně, pokud zboží není v odpovídající kvalitě, nebo se v záruční lhůtě projeví závada případně snížená jakost, máte právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.
Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného použití zboží.
Reklamace musí být vyřízena do třiceti dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
Reklamace mohou být vyřešeny následujícími způsoby :
- bezplatnou opravou
- slevou z ceny zboží
- výměnou výrobku za nový
- návratem peněz
 

Kupující doručí reklamovaný výrobek na svoji odpovědnost na adresu prodávajícího. K reklamovanému zboží je třeba doložit všechny doklady (prosíme i o vyplnění návratového/reklamačního listu), které jste k výrobku obdržel při nákupu. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.
Nejpozději do týdne Vás vyrozumíme o způsobu řešení reklamace a to telefonicky, nebo e-mailem.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data, která uvedete při objednání (Jméno, příjmení, titul, adresa vč. PSČ, telefon a e-mail) nebudou poskytnuta jiným subjektům. S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání příp.telefonu).

V případě, že je kupujícím právnická osoba nebo živnostník, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a emailovou adresu. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy jste povinen nám neprodleně oznámit.

 

Tyto data budou využity pro marketingové aktivity naší společnosti. Jsme registrovaným subjektem pro zpracování Vašich osobních údajů, registrace č.:00048288 ze dne 31.7.2013 u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odesláním své objednávky souhlasíte se zpracováním Vašich údajů. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zaniká ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu a údaje budou následně vymazány.

 

Pokud si budete přát Vaše kontaktní informace změnit, opravit nebo vymazat, pak nám to sdělte emailem na adresu: obchod@vytapecitechnika.cz (nejlépe s přiloženou kopií Vaší objednávky).

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanský a Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky včetně cen za dopravu bez předchozího upozornění.

Za společnost VT HRANICE s.r.o. schválil Jiří Jurča