Reklamační řád

VT HRANICE s. r. o.,
se sídlem Hranice, Teplická 258, PSČ 753 01, IČ: 28651103, DIČ: CZ28651103

(dále jen „dodavatel“)
 

 1. Úvod

Reklamační řád se týká reklamací vad zboží prodaných dodavatelem na území České a Slovenské republiky přímým obchodním partnerům (podnikatelům), popřípadě konečným spotřebitelům. Reklamační řád navazuje na tyto zákony: Obchodní zákoník, Občanský zákoník a Zákon č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 

 2. Převod vlastnictví ke koupenému zboží

Dodané zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení všech závazků zákazníka, vyplývajících z druhu a povahy kupní smlouvy. Zaplacením přechází vlastnictví ke koupenému zboží na kupujícího. Při internetovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího převzetím a zaplacením zboží na místě dodání. Při nákupu v kamenné prodejně dochází k převodu vlastnictví ke koupenému zboží okamžikem zaplacení ceny za vybrané zboží. Jestliže kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá kupující za škodu podle obecných zákonných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 

 3. Zodpovědnost za vady

Zodpovědnost za výběr zboží pro určitý účel a použití nese v plné míře kupující. Zboží je baleno do obalů podle zvyklostí jednotlivých výrobců. Povinností kupujícího je prohlédnout si zboží ihned při přebírání nebo dodání. Prodávané zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy stanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Zjevně viditelné škody vzniklé při transportu musí kupující hlásit okamžitě při přejímce zboží a musí být neprodleně oznámen jejich druh a rozsah. Připouští-li to povaha zboží, má kupující právo, aby bylo před ním překontrolováno nebo aby mu jeho činnost byla předvedena.

Dodavatel zodpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. Nejde-li o zboží použité, zodpovídá dodavatel za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době. Zboží, které má zjevné vady, je nutno reklamovat okamžitě nebo v každém případě před jeho použitím nebo montáží, nejpozději však do 14-ti dnů od jeho převzetí. Zboží, které má vady, které nebrání tomu, aby mohlo být užíváno k určenému účelu, je prodáváno jen za nižší ceny, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Kupující je upozorněn, že zboží má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. V tomto případě, nezodpovídá dodavatel za vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.

Dodavatel neručí za správnost údajů o manipulaci, obsluze nebo provozu, pokud jsou uvedeny v prospektech, technických popisech nebo jiných návodech. Odpovědnost za tyto údaje přísluší výrobci, příp.dovozci.
Zboží musí být skladováno a musí s nimi být manipulováno pouze způsobem předepsaným výrobcem. Zboží musí být odborně namontováno a odzkoušeno specializovanou montážní firmou.
 

 4. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným projektem, špatnou montáží, manipulací, zapojením nebo obsluhou, nevhodným skladováním nebo přepravou prováděnou kupujícím, nevhodným elektrickým jištěním, nedodržením předepsaného napětí, neodborným anebo nepřiměřeným zásahem, úpravou nebo demontáží, nevhodným použitím či extrémními provozními podmínkami, živelnou katastrofou, násilným poškozením, zanedbáním údržby. Záruka se nevztahuje na odchylky v barevných odstínech způsobených výrobou, nátěrovým materiálem, stárnutím, vlivem jiných než doporučených provozních teplot a jiného než doporučeného provozního prostředí a vlivem používání nevhodných ošetřovacích prostředků. Záruka zaniká v případě zásahu do zboží neoprávněnou osobou. U zboží identifikovatelného výrobním číslem je standardně přikládán záruční list. Záruční podmínky dle příslušného záručního listu výrobce mají přednostní platnost před obecnými podmínkami.
 

 5. Záruční lhůta

Dodavatel poskytuje na zboží záruční lhůtu uvedenou v záručním listě výrobce, jinak platí standardní záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet od data převzetí výrobku kupujícím, není-li v příslušném záručním listu výrobce uvedeno jinak. U výrobků identifikovatelných výrobním číslem, ke kterým je standardně přikládán záruční list, musí být toto datum vyznačeno v záručním listu. Práva z odpovědnosti za vadu výrobku, pro které platí záruční lhůta, zaniknou, nebyla-li tato práva uplatněna v záruční lhůtě. Doba od převzetí zboží k reklamačnímu řízení do doby, kdy kupující po skončení opravy je povinen zboží převzít, se do záruční lhůty nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet nová záruční lhůta ode dne převzetí nového zboží.
 

 6. Řešení reklamace

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací jako v kterékoliv běžné „kamenné“ prodejně. Veškeré zboží lze reklamovat i osobně přímo v sídle společnosti v Hranicích, Teplická 258. Reklamaci nelze uplatnit na zboží zakoupené jako výprodejové se sníženou kvalitou.
 

6.1. Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží s vynaložením odborné péče co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kompletnost dodávky a zjevné vady zboží má kupující právo reklamovat u prodávajícího písemně do 14-ti dnů od jeho převzetí.
 

6.2 Dodavatel je povinen sdělit své rozhodnutí o reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění.
 

6.3 Výměna zboží přísluší kupujícímu pouze tehdy, když dodáním vadného zboží byla smlouva porušena podstatným způsobem a výrobek nebyl použit nebo namontován. Tento požadavek řešení reklamací musí být uplatněn ve lhůtě dle § 436 odst. 2 Obchodního zákoníku. Při uznání reklamace vyplní zástupce dodavatele formulář "Návratový/Reklamační list“ a odešle reklamujícímu rozhodnutí o reklamaci spolu s kopií Reklamačního protokolu. Reklamující zajistí po dohodě se zástupcem dodavatele způsob a předání reklamovaného výrobku dle Reklamačního protokolu do místa jeho určení. Výrobek musí být do místa určení dopraven v původním obalu (výjimkou jsou pouze výrobky balené do fólie) v kompletním stavu včetně příslušenství tak, jak byl dodán ze skladu dodavatele. Zboží musí být na viditelném místě opatřeno kopií nebo alespoň evidenčním číslem Reklamačního protokolu.
 

6.4 V případě, že dodané zboží není kompletní musí reklamující uplatnit svůj požadavek u zástupce dodavatele. Při uznání reklamace oznámí zástupce dodavatele reklamujícímu způsob provedení zaslání chybějícího zboží.
 

6.5 Při uznání reklamace oznámí zástupce dodavatele reklamujícímu způsob provedení opravy, případně zajistí reklamujícímu zaslání bezvadného či chybějícího dílu.
 

6.6 V případě, že kupující při uznání reklamace požaduje slevu, oznámí zástupce dodavatele výši poskytnuté slevy a formou dobropisu tuto slevu zrealizuje.
 

6.7 Odstoupit od smlouvy lze pouze v případě, kdy je dodáním vadného zboží kupní smlouva porušena podstatným způsobem a odstoupení od smlouvy je uplatněno ve lhůtě dle § 436 odst. 2 Obchodního zákoníku. Odstoupení od smlouvy je dále možné v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle Obchodního zákoníku. Postup je shodný jako při výměně výrobku.
 

6.8 Jedná-li se o reklamovaný výrobek, který již byl zamontován nebo použit, nesmí být do doby rozhodnutí o způsobu řešení reklamace demontován. Není-li v záručním listě uvedeno jinak, reklamace se uplatňuje zásadně u firmy, která zboží konečnému spotřebiteli dodala.
 

6.9 Zástupce servisní firmy, u které byla reklamace uplatněna, dohodne s reklamujícím způsob řešení reklamace a upřesní návštěvu servisního technika, který bude reklamaci řešit. Servisní technik, který reklamaci řeší, musí zapsat provedenou opravu do záručního listu zboží a dále splnit všechny ostatní případné náležitosti uvedené v příslušném záručním listě.
 

Pokud servisní technik při řešení reklamace zjistí, že zboží vykazuje ve smyslu tohoto reklamačního řádu neodstranitelnou vadu, postupuje dále tímto způsobem:
převezme proti podpisu od reklamujícího tyto doklady:
- záruční list zboží
- montážní listy provedených oprav
- doklad o koupi zboží s kupní cenou, pokud uživatel požaduje vrácení kupní ceny
- požadavek na způsob řešení reklamace, tj. výměnu zboží za nové, nebo vrácení kupní ceny zboží
 

Servisní technik zajistí výměnu zboží u reklamujícího, nebo jeho odebrání při požadavku na vrácení kupní ceny výrobku. Zástupce dodavatele zajistí po dohodě se servisním technikem předání reklamovaného výrobku dle Reklamačního listu do místa jeho určení. Zboží musí být do místa určení dopraveno v kompletním stavu včetně příslušenství takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození přepravou. Musí být na viditelném místě opatřeno kopií nebo alespoň evidenčním číslem Reklamačního listu. Zástupce dodavatele sleduje průběh reklamace a při uznání reklamace zajistí dodání nového zboží, nebo vrácení kupní ceny reklamujícímu. 
 

7. Náklady na reklamaci

Náklady na dopravu zboží před přijetím do reklamačního řízení nese kupující. V případě oprávněných reklamací nese náklady na opravu a dodávku zpět kupujícímu prodávající. V případě neoprávněné reklamace účtuje prodávající kupujícímu všechny náklady, které mu v souvislosti a vyřizováním reklamace vznikly. 
 

8. Závěrečná ustanovení

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu.
Společnost si vyhrazuje právo na změny Reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

V Hranicích 3.3.2014 

 

Jiří Jurča

jednatel